Рубрики
Начало » Коронавирус » Възможност за избор на дистанционно обучение за учениците с по-висок риск от COVID-19

Възможност за избор на дистанционно обучение за учениците с по-висок риск от COVID-19

 

apple-1834328_640

 

 

Министерството на образованието предостави възможност за дистанционно обучение на учениците, за които би била рискова присъствената форма в училище или това би застрашило членовете на техните семейства. За такава възможност настояваха родители, които се бореха активно за безопасно образование и за правото на избор за деца със здравословни проблеми или ако имат близки в семействата им. Министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че ще бъдат обособени 15-20 училища като центрове за дистанционно обучение.

 

Възможността за дистанционно обучение е записана в насоките за училищата през новата учебна година, които бяха разпространени от МОН. Има специален раздел: „Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19″

 

Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана алтернатива. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за социализация и за ефективна възпитателна функция.

Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите.

 

Предоставят се алтернативни форми на присъственото обучение: самостоятелна, индивидуална и дистанционна.

 

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. 

 

Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители.

 

Изброени са три условия за преминаване към друга форма: здравословни причини, семейни или наличие на специални образователни потребности или талант. За здравословните причини е всписано:

 

Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 

Има специалени абзаци за начина на обучение на ученика в дистанционнат форма:

 

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители  съответно може да са учители от неговото или от друго училище. 

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от  електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

 

В документа на МОН е записано, че трябва да се определят „учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.“ 

 

Образователният експерт и учител Петър Велков разказа във Фейсбук как се е стигнало да тези промени в насоките на МОН за началото на новата учебна година. Той беше нарекъл срещата миналата седмица в образователното министерство „брутална“, но вчера се е провела нова, която определи като „ползотворна“. Велков маркира няколко важни акцента:

 

Ще се предостави една много гъвкава възможност, особена вариант на дневна форма, без формално да имаме смяна в нова форма, чрез медицински документи или при разрешителен режим на РУО. Така децата ще имат достъп до различни възможности за обучение в електронната среда и най-вече достъп до тези училища центрове, които ще предоставят дистанционна форма на обучение до края на учебната година за цялата страна. Децата ще могат да се включат от всеки град към такъв център в България.

 

Важен е този разрешителен режим, както и вкарването на отсъствията и оценявания, за да можем да се противодейства на евентуално злонамерени действия на някои родители, които нямат интерес към образованието на децата сици може да ги лишат от това важно човешко право. Смятам, че успяхме да намерим много добър баланс между правото на избор/здраве и правото на образование.

 

Друга важна промяна, която успяхме да постигнем, че ще има възможности за избор на обучение поради здравословните причини не само на детето, не само на родител/настойник, но и на живеещ с детето рисков член на семейството. Защото имаме немалко семейства у нас, в които децата живеят с възрастните баби и дядовци на едно място или пък имат болен сестра/брат. В предния вариант опцията за тези семейства я нямаше.

(източник: https://www.facebook.com/petarangelovvelkov/)

Петър Велков допълва, че самостоятелната и индивидуалната форма на обучение са обогатени. Ще има повече консултации и „ще има възможности за определени взаимодействия в електронна среда“,

 

Ще бъдат обособени 15-20 училища като центрове за дистанционно обучение, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. В края на септември или в началото на октомври ще започне обучението в тях. Планира се увеличение на броя на часовете и на учителите в дистанционната форма.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

МОН: „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19″

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".