Рубрики
Начало » Event » Олимпиада по физика – първи кръг (2016)

Олимпиада по физика – първи кръг (2016)

119 sou kms

Map Unavailable

Дата/час
16/01/2016
14:00 - 18:00


 

На 16 януари 2016 г. се провежда общинският кръг на олимпиадата по физика. Началото е в 14 часа.

 

Подробности за първия кръг в столицата от сайта на РИО София:

 

І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

  • Общински (училищен) – на 16 януари 2016 год. Начало 14:00 часа.
  • Областен – на 14 февруари 2016 год. Начало 14:00 часа.
  • Национален – на 05 и 06 април 2016 год. в гр. Ловеч

 

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи, според изучаваното учебно съдържание.

Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.

Втора група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІкл.

Трета група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХкл.

Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до експерта по природни науки и екология в РИО до пет работни дни преди провеждане на общинския кръг). Участието в по-висока възрастова група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове. Не се разрешава промяна на възрастовата група при участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.

 

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

 

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

 

1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.

2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РИО, София-град и на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg на  16.01.2015 год. в 13.30 часа.

3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 16.01.2016 г.

4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.

5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.

6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата посъстезателни групи.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.

На 26.01.2016 год. от 8:00 часа до 17.00 часа в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

И информация за следващите два кръга:
V. Областен кръг

 

Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.
Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.

Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.

Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО – София-град.                                              

 

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в него се определят след окончателна проверка на писмените работи от областния кръг, която се извършва от националната комисия.

Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас от 50 до 60 ученици.

Темите за Националният кръг включват: VІІ и VІІІ клас – 3 задачи от ЗП; ІХ клас – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП; Х-ХІІ клас – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП.

Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 4 астрономически часа, а за Х-ХІІ клас – 5 астрономически часа.

Учениците от възрастова група Х – ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават 3 теоретични задачи в продължение на 2 астрономически часа / по програма на МОФ/ и една експериментална задача в продължение на 3 астрономически часа.

Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяваневането на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.

По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.

Задачите по физика за различните възрастови група за всеки кръг се съставят по учебните програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg в категорията олимпиада по физика.
           
За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

 

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.