Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Изпит по математика след 7 клас (2016)

Изпит по математика след 7 клас (2016)

 обн. 20.6.2016 – 15,55 ч.

Национално външно оценяване по математика и изпит за кандидатстване след 7 клас

6289

 

Нова информация 

 

Тест, отговори, оценяване – изпит 7 клас МАТЕМАТИКА 20.05.2016

Благодаря на Спартак за файла!

 

20.5.2016 – 15,47 – от МОН качиха на сайта си теста

20.5.2016 – 13,17 – Тестът се появи в популярен форум, откъдето може да бъде изтеглен.

 

20.5.2016 – 9,50 ч. – МОН:

 

Журналистката Мария Димитрова от Нова ТВ изтегли Вариант 1 за националното външно оценяване по математика за VII клас.

 

 

Oсновна информация

 

На 20 май 2016 година, петък, ще се проведе изпитът по математика след 7 клас.

 

Началото е в 10 часа, съобщават от МОН.

 

МОН:

 

В 9.00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за VII клас.

 

Това е второто изпитване на 7-класниците. Първият изпит беше по български език и литература на 18 май. Предстоят след това още три матури по няколко предмета.

 

Изпитът по математика се състои от два модула.

 

Първият е модул за национално външно оценяване (НВО) и е задължителен за всички, напомнят от МОН. Той съдържа 20 тестови задачи от два вида – задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен, и задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен). Продължителността на изпита е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Резултатът от националното външно оценяване по математика може да се впише като текуща оценка.

 

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи със свободен отговор, без да се привежда решение, и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е до 90 минути, а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

 

РИО София:

 

„Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.“

 

Изпитът по математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

 

Седмокласниците пишат с химикалка със син цвят, чертаят с черен молив, използват лист с формули по математика, който се предоставя заедно с изпитния материал.

 

За явяването на изпита по математика не се подават заявления.

 

След 15.00 ч. на 20 май на сайта на министерството ще бъде публикуван тестът и ключът с верните отговори.

 

Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 03.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.

 

Инструкции от експертите от Министерството на образованието и науката:

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

 

• да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния изпит;

• да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;

• да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

• да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

• под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват.

 

2. По време на изпита учениците:

 

• пишат с химикалка със син цвят, чертаят с черен молив, използват лист с формули по математика, който се предоставя заедно с изпитния материал;

• не ползват коректори, калкулатори, справочници;

• не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

• не може да напускат изпитната зала:

– по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

– след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

• получават изпитните материали и листове за чернова, като започват работа след обявяване на началния час от квестора;

• имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете;

• прочитат внимателно първата страница на тестовете, която е инструкция за работа с теста;

• внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х);

• може да се откажат от вече означен верен отговор, като запълнят съответната буква и зачертаят със знака Х друг отговор;

• след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват;

• изслушват един път текста за преразказ по български език и литература;

• получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите; тези 15 минути се включват в общото време – 90 минути, за работа по втория модул;

• по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

 

3. След приключване на изпита учениците:

 

• на мястото си попълват идентификационната бланка и след проверка от квестора поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), с черновата, с листа с формули по математика и с вече запечатания среден плик с листа за отговори от модула НВО;

• залепват големия плик, предават го на квестора заедно с теста, с неизползвания свитък за допълнителния модул и с неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

Изпити и НВО за 7 клас

Български език и литература – 18 май 2016 г.

Математика – 20 май 2016 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ – 26 май 2016 г.

Чужди езици – 27 май 2016 г.

КОО „Природни науки и екология“ – 30 май 2016 г.

 

Документи

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

МАТЕМАТИКА

 

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

 

ЗАПОВЕД № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

 

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 

Примерни тестови задачи по математика

 

Мотиви за оптимизиране на част от задачите, включени в първи модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

 

Тестове от предишни години – вижте тук и тук.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".