Рубрики
Начало » Коронавирус » Обучение в електронна среда от разстояние – какви документи се подават

Обучение в електронна среда от разстояние – какви документи се подават

 

mg ruse

 

РУО Русе публикува на сайта си информация за обучението в електронна среда от разстояние и какви документи се подават.

 

Ето цялата информация:

 

Във връзка с приетия от 44-то Народно събрание на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и предвид началото на учебната  година, преди да са обнародвани съответните промени в подзаконовата нормативна уредба, РУО – Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за учебната 2020/2021 година.

 

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

 

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.

5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОЕСР в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.

6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

 

На учениците, подали заявление и одобрени за ОЕСР, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………….. в качеството ми на родител на ………………………………………………………………………………………….., ученик от ………..клас на училище…………………………………………………………………………………град/село…………………………………….,

 

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в обучението в електронна среда от разстояние.

2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;

3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда.

4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по
уважителни причини.

5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене.

 

Дата:…………………………….                                                                             Подпис:…………………

 

 

Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите ТУК.

 

източник: РУО Русе

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".