Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Кои са най-важните промени в образованието, които влизат в сила през учебната 2016/2017 година?

Кои са най-важните промени в образованието, които влизат в сила през учебната 2016/2017 година?

 

119 sou prolet 2016

 

Заместник-министърът на образованието Диян Стаматов поддържа активно своя профил във Фейсбук и помества важни акценти. Сега е обобщил най-важните промени, които влизат в сила от началото на учебната 2016-2017 година.

 

Ето информацията, която обобщи Диян Стаматов във Фейсбук профила си:

 

 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДИРЕКТОРИТЕ

ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2016-2017 Г. ВЛИЗАТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРЕУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

По графика за учебното време:

1. клас учат до 31 май 2017 г.,

4. клас – до 31 май 2017 г.

 

4. клас завършва с НВО по 4 предмета като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

 

В 7. клас обучението е до 15 юни 2017 г. като завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването в НВО в 7. клас е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална.

 

Държавните зрелостни изпити са на 19 и 22 май 2017 г.

 

Раздаването на дипломите за средно образование е до 22 юни 2017 г.

 

Новият учебен план влиза през 2016-2017 г. само за 1. и за 5. клас и обучението е по нови учебни програми. За учебните предмети само в тези класове има годишно тематично разпределение, което се утвърждава от директора.

 

В 1. и 5. клас ще се работи по действащите до момента учебници. Нов учебник ще има само по история и цивилизации в 5. клас.

 

Оценяването

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в 1. и в 5. клас.

 

В 1. клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка.

В 2. и 3. клас – както досега

В 4. клас е с оценки с количествен и качествен показател.

До 4. клас не се повтаря клас.

От 5. до 12. клас оценяването е с количествен и качествен показател /напр. отличен 6/. Има входно ниво по всеки предмет. Няма изходно ниво.

 

Класни работи се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.

 

За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след 5. клас има при оценка слаб 2.

 

По организацията на учебния процес

Изцяло влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование.

 

От педагогическия съвет трябва да има заседание, на което да има избор на учебните планове за всяка паралелка в 1. и 5. клас и да се създаде организация за целодневно обучение на учениците от 1. до 7. клас.
Балът след 7. клас при кандидатстване се формира: брой точки от НВО по БЕЛ плюс брой точки от НВО по математика, плюс оценки, превърнати в точки по два учебни предмета от 7. клас, избрани от Педагогическия съвет.

 

От 2016/2017 г. започва създаването от всеки учител на професионално портфолио, което съдържа: образователна квалификационна степен,професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи.

 

Започва задължителна вътрешно училищна и извънучилищна квалификация.

 

Влиза в сила Наредбата за приобщаващо образование, изразяваща се в подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащи ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците.

 

Влиза всичко по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа.

 

Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс.

 

Класният ръководител да си изготви план за часа на класа с темите, съответстващи на класа.

 

Изграждане на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.

 

За 7. клас: компенсиране на пропуснатия материал по история, раздел Средновековие, география, раздел континента Европа, биология, раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове във СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.

 

Създаване на нови правилници за дейността на училищата и създаване на организация в училище и детските градини за създаване на обществени съвет според Правилника.

 

От 01.09.2016 г. започват дейности по проект „Твоят час“.

 

Започват процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

 

В всичко по Стандарта за детските градини – актуализация на стратегията и разработване на програмната схема.

 

Влиза в сила Наредбата за информацията и документите – има нов дневник да подкрепа на личностното развитие.

Информацията е поместена и на сайта на МОН.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".